Giao thông đường biển

Vận tải việt

Hải quan đường biển

Khi giao thông đường biển phát triển đặc biệt hàng hóa được vận chuyển qua đường biển ngày càng tăng do giá vận chuyển rẻ thì hải quan đường biển đáng được quan tâm.